N55°25,0' E12°49,7'

Båtplatskö

Obs. Fakturorna är något försenade i år. De skickas ut under de närmaste veckorna och förfaller inte förrän sista februari.

Regler för tilldelning av båtplats
Vem som helst äger rätt att ställa sig i kö för en båtplats i Skanörs Hamn. Man kan härvid välja mellan Aktiv och Passiv kö.

Aktiv kö innebär att erbjudande om båtplats sker efter turordning då lämplig plats finns tillgänglig. Full köavgift (250 kr/år) ska erläggas senast 31/1. Likaså ska fullständiga uppgifter om båtstorlek lämnas.

Passiv kö innebär att man får köplats efter mottagningdatum. Reducerad köavgift (100 kr/år) ska erläggas senast 31/1. Uppgift om båtstorlek behöver inte lämnas.

För att få erbjudande om båtplats vid den årliga tilldelningen, måste ansökan – och avgift – för Aktiv kö inkommit senast 31/1. Den som stått i Passiv kö kan gå in i den aktiva kön med sitt ursprungliga ködatum. Tilldelad plats bekräftas genom undertecknande av Båtplatsavtal.

Plats får endast tilldelas kommuninvånare, dvs fysisk person som är mantalsskriven i Vellinge kommun. Om detta förhållande upphör under avtalstiden, upphör också rätten till båtplatsen.

Plats för sjöbod tilldelas endast den som redan är båtplatsinnehavare.

Ansökan görs på blanketten nedan som lämnas/sänds till Hamnkontoret. Blanketten används även vid önskemål om byte av båtplats.

Vid frågor kontakta styrelsen@skanorshamn.se.

Ansökan Kö 2018-04