N55°25,0' E12°49,7'

Referat från styrelsemöten

 

Avstämningsmöte i styrelsen 9 september:

Klartecken för vågbrytare

Hamnföreningens teknikansvarige Ralf Blomgren fick klartecken för att beställa en vågbrytare.

Vågbrytaren placeras vid den yttersta pålbojen innanför västra piren och blir tolv meter lång och två meter bred.  Ralf Blomgren har skissat på en konstruktion som liknar den nyligen invigda bryggan längs piren, med järnvägsräls som stomme, trädäck ovanpå och en två meter hög träkjol ner till vattenytan. Bygget beräknas kosta 300 000-350 000 kr inklusive el, men finansieringen är inte helt klar.

Diskussioner pågår om vilka kostnader som ska ingå i projektbudgeten för hela utbyggnaden innanför västra piren.  Vellinge kommun anslog fem miljoner kronor. Pengarna räckte gott och väl till bryggan, men muddringen blev dyrare än beräknat.

Hamnföreningen har dock tillräckligt bra ekonomi för ett snabbt beslut i styrelsen. Bygget av en vågbrytare ska startas snarast möjligt. Det beräknas ta tio veckor.

Vågbrytaren ses som en avslutning på sommarens utbyggnad, som beskrivs i ett annat inlägg på hemsidan.  Den kan också ge ytterligare platser för gästbåtar.

Vågbrytaren ses som en avslutning på sommarens utbyggnad, som beskrivs i ett annat inlägg här på sidan.  Den kan också ge ytterligare platser för gästbåtar.

Sex av de närmare 30 platser som skapats innanför piren blir fasta och fördelas i kön till våren.

Det blev en lång diskussion om båtplatser under mötet. En genomgång av hur platserna används skapar förvirring. På några ligger båtar som inte stämmer med avtalen. Några medlemmar har avstått från sjösättning, sålt eller bytt båt under sommaren. Frågan är hur dessa ska behandlas.

Enligt hamnföreningens stadgar är avtalen bundna till angivna båtar och upphör när dessa båtar är borta. Det innebär att en medlem måste ställa sig i kö på nytt vid köp av ny båt. Är detta rätt?

Efter en stunds argumenterande för och emot upprepade styrelsen sitt beslut från ett tidigare möte.

Reglerna ska ses över och ett förslag presenteras för medlemmarna vid höstmötet eller kommande årsmöte. Tills vidare gäller reglerna. Men det kan lösa sig rent praktiskt genom att medlemmar behåller sitt gamla könummer och därmed oftast ligger bra till för en ny plats.

En krangrupp med experter och kunniga medlemmar har tillsatts för att planera för en ny kran på kajen. Den gamla hamnkranen dömdes ut vid en besiktning i början av sommaren. Att ersätta den med en ny ses som en åtgärd för miljön, då det underlättar för medlemmar att undvika giftig bottenfärg. Båtarna kan lyftas och tvättas under säsongen. Önskemålet är en kran som kan ta upp till tolv ton.

Inför höstens upptagning har landplatsansvarige Hans Ekberg räknat kvadratmeter. Den yttersta västra delen av den nuvarande uppläggningsplatsen kommer att försvinna med det planerade bygget av ett kallbadhus. Hamnföreningen har hårdgjort en yta på andra sidan Hamnvägen som ersättning. Men det visar sig att de flesta båtar ryms på den gamla landplatsen. Den nya ytan kan användas till mycket annat.

Nästa ordinarie styrelsemöte planeras den 14 oktober.

 

Styrelsemöte 8 juli:

Oro för minskat antal gäster

Under senare delen av sommaren har det varit  liv och rörelse i Skanörs hamn. Men när hamnföreningens styrelse höll möte den 8 juli var minerna något bekymrade.
Antalet gästbåtar och husbilar har minskat kraftigt sedan fjorårets rekordsommar. Till och med första veckan i juli noteras en nedgång på totalt 23 procent.
-Skanör är en finvädershamn. Så fort solen tittar fram kommer båtarna, sa Björn Boklund som ansvarar för gästhamnen.
Han tror att det är svårt att ta igen tappet även om resten av sommaren blir vacker. Men en tröst för
som en förberedelse för eventuella krav på moms.
Under hästveckan är avgifterna för husbilsparkeringen tillfälligt högre, 500 kronor mot ordinarie högsommarpriset 280. De ligger ändå en bit under priset för en husbil på campingen Falsterbo Resort, som tar 875 kr i slutet av hästveckan. Trots höjningen har hamnens husbilsparkering varit överfylld vissa nätter.
På mötet konstaterades att inkomsterna behövs. Många investeringar är på gång vid sidan av det pågående bryggbygget.
Projekteringen av en vågbrytare vid inloppet ska påbörjas.
Apropå några aktuella fall, där medlemmar bytt sina båtar, beslutade styrelsen att det ska göras en total översyn av reglerna både för båtplatsavtal och kö.
Nästa ordinarie styrelsemöte är inbokat 12 augusti.

Styrelsemöte 13 maj:

Mest tal om muddring

Hamnkapten Peter Björck (bilden) tillbaka på heltid. Gästerna är tidiga och fler än i fjor, framgick det av lägesrapporterna som presenterades vid maj månads möte i Skanörs Hamnförening.

Senare statistik visade att både antalet båtar och antalet bilar sjönk jämfört med maj månad 2018. Vädret var dåligt och muddringen fick både sjö- och landgäster att vända.

Av lägesrapporterna, som presenterades vid styrelsemötet den 13 maj, framgick att drygt 20-talet båtar och en bit över hundra husbilar hade gästat Skanör redan före Valborgshelgen. Det är högre siffror än 2018.

Priset för gästplatser har höjts med i snitt 15-20 procent för att steget inte ska bli så stort vid ett väntat krav på moms. Den nya prislistan finns under rubriken Hamnen/Hamnavgifter.

Bekymret med muddringen dominerade styrelsens möte i maj. Den gör det lite extra rörigt när båtarna ska placeras. Omsättningen av platser har varit ovanligt stor i år. Flera som inte fått fast plats söker långliggaravtal, men det är svårt att överblicka möjligheterna så länge Y-bryggorna är stängda och arbetsbåtarna är kvar i hamnen.

Sophanteringen har kompletterats med en ny miljöstation för oljeprodukter, kemikalier och elavfall. För eventuella utsläpp vid kajen finns en box med material för uppsamling.

Men hur blir det med kurserna i hjärt- och lungräddning? Styrelsen beslöt tala med Livräddarna om eventuellt samarbete.

Som framgår av ett annat inlägg här på hemsidan gör styrelsen allt vad den kan för att skynda på muddring och annat arbete.

Nästa ordinarie styrelsemöte är inbokat den 10 juni.

 

Styrelsemöte 8 april 2019

Inköp inför sommaren

Den planerade utbyggnaden diskuterades också vid förra mötet i hamnföreningens styrelse, men det är en hel del andra förbättringar på gång inför sommaren.

Så här var läget vid mötet den 8 april.

En tysk båt och 32 husbilar från Sverige, Tyskland, Holland och Finland har redan gästat hamnen. Styrelsen bestämde sig för att öppna hygienbyggnaden i veckan och att öppna elen vid landplatsen för fritt bruk senast till påsk. Båtägare som har löst elkort för vintern kan få pengar tillbaka om det inte använts fullt ut.

Föreningen har fördelat 15 båtplatser till nya medlemmar. 12 medlemmar bytt båtplats inom hamnen. De nya kommer att få sina uppgifter i den ideella organisationen där alla medlemmar har sin arbetsplikt. Ett schema för årets hamnvärdar är på gång och arbetsgrupperna kan bli något förändrade.

En fråga som diskuterades på mötet var huruvida spolplattan ska öppnas för en enskild båt utanför säsongen, om båten är målad med giftig färg och reningsanläggningen ska användas. Det kan kosta ett par tusenlappar i material och kräver tid, både att starta anläggningen och att sköta den under sommaren. Beslutet blev ett ja på prov. Medlemmar med speciella behov får spola sina båtar över plattan även under vår och sommar mot en avgift på 500 kronor. Hamnkaptenen får ansvar att pumpa igenom systemet regelbundet så att allt fungerar vid höstens upptagningar.

Båtar utan giftfärg kan spolas utan avgift, eftersom vattnet inte behöver filtreras.

Kullerstenarna runt spolplattan ska bytas ut mot storgatsten för att båtvagnar och lastbilar lättare ska köra över.

Några andra förbättringar:

  • Elstolparna på hamnplanen byts ut inom kort
  • Två nya cykelkärror köps in. Den gamla sparas för smutsiga transporter
  • En spillbox placeras vid tankstationen inom de närmaste dagarna
  • En ny miljöstation är på väg
  • Livräddarna håller koll över hamnen i sommar och finns vid Stens brygga. De planerar också en övning på att plocka upp människor ur hamnbassängen
  • Ytan där vagnarna förvaras ska hårdgöras, eventuellt också en yta utanför. Därmed kan marken användas för båtuppställning vintertid. Det kompenserar de landplatser som försvinner när bygget av ett badhus startar till hösten.

Det stora projektet är fortfarande en utbyggnad längs västra piren, som redovisas i andra inlägg här på hemsidan. Vellinge kommun har anslagit pengar och bygglovet är klart. Nu granskas ett antal offerter med hopp om snar byggstart.

Nästa ordinarie styrelsemötet är inbokat 13 maj.

Bilden på startsidan visar ett av årets tillskott, en spillbox som nu finns till hands vid tankstationen som säkerhet för eventuella utsläpp.  Det är en box av glasfiber med utrustning för uppsugning av olika typer av spill eller läckage. 

Referat från tidigare styrelsemöten finns under Aktuellt

 

Styrelsemötet 9 januari 2017:

Tvättstugan rustas upp

Duschmynten borta

 

Hamnens tvättstuga håller på att rustas upp. Den har sanerats och förberetts för målning och nya maskiner, rapporterade hamnföreningens teknikansvarige Ralf Blomgren vid årets första styrelsemöte.

Sommarens gäster kommer också att märka att myntautomaterna i duscharna är borta. Det innebär minskade intäkter som eventuellt kompenseras av höjda avgifter, men något beslut i den vägen fattades inte.

En stor del av mötet handlade om förberedelser inför kommande årsstämma. Stämman hålls den 23 februari och kallelse skickas ut på mejl senast tre veckor före. En punkt på dagordningen blir förhandlingarna med Vellinge kommun om ett nytt arrendeavtal. Kommunen har anlitat en utomstående konsult för att formulera ett förslag till avtal. På årsmötet får alla medlemmar möjlighet att ta ställning till framtidsfrågorna.

Motioner till årsmötet välkomnas.

Som framgår på annan plats här på hemsidan har styrelsen beslutat överklaga detaljplanen för del av Skanör 2:2 Skanörs hamn till Mark- och miljödomstolen. Hamnföreningen och Skanörs Båtklubb har skickat en gemensam skrivelse där en föreslagen restaurang- och konferensanläggning innanför Stens brygga kritiseras hårt. Föreningarna ogillar att den tar yta från båtuppställningsplatsen och spärrar vägen till vattnet för andra badgäster, men de varnar också för översvämningar. En bild från den 4 januari visar hur vattnet slog in över den tänkta byggplatsen.

Styrelsen beslutade att hålla ett extra möte för att förbereda årsmötet. Det blir den 30 januari.

Styrelsen 14 november:

Bäddat för höstmöte

Det senaste styrelsemötet i Skanörs Hamnförening blev en genomgång av de lägesrapporter som ska presenteras för alla medlemmar vid höstmötet den 17 november.

Medlemmarna får då tydliga redovisningar av ekonomin, trafiken till gästhamnen, båtplatser och mycket annat.

Tore Smith rapporterade på styrelsemötet att ekonomin är ungefär som i fjor, trots en minskning av antalet gästnätter totalt. Det kom fler gästbåtar i år än de senaste åren, men husbilarna blev färre eftersom kommunen begränsat antalet till tio per natt. Säsongen blev lång. Hamnen tog emot husbilar under hela oktober. Nu är el och vatten avstängt, men parkeringen är öppen hela vintern.

Leif Göransson klagade över medlemmarnas dåliga uppslutning till kurser i hjärt- och lungräddning. Nästa år tänker han starta kurserna tidigare för att inte båtrustning och annat ska komma i vägen.

Hans Ekberg tog upp priserna för landplatser. För medlemmar i hamnföreningen ingår en landplats i avgiften. Utomstående har betalat 1500 kronor för en plats under de senaste åren, oavsett storlek på båten. Styrelsen diskuterade möjligheten att införa en avgift som räknas efter båtens mått. Men det blir i så fall först till nästa vinter. Beslutet blev att externa båtägare får betala 1500 kronor för en vinterplats även i år.

Nästa styrelsemöte hålls den 5 december.

 

Styrelsemötet 10 oktober:

Tyska gäster vanligare

än danskar och svenskar 

Dags att träna tyska? Det har blivit det vanligaste språket bland Skanörs nattgäster. Svenskar kommer först på tredje plats, visar statistiken som presenterades vid senaste mötet med hamnföreningens styrelse.

Tyska gäster stod för 36 procent av de betalda gästnätterna vid bryggorna fram till oktober i år. Trenden från början av sommaren höll. Vid den ovanligt långa säsongens slut visade det sig att det sammanlagda antalet båtgäster var nio procent högre än i fjor. (Se siffror nedan)

Som väntat blev det däremot ett bortfall på husbilssidan. Begränsningen till tio husbilar gjorde att antalet betalda nätter totalt minskade med 28 procent jämfört med i fjor. Därmed sjunker intäkterna för Skanörs Hamnförening.

Medlemmarna kommer att få en mer utförlig redovisning av ekonomin vid höstmötet den 17 november. Då finns också Vellinges teknikchef Mathias Lindsjö och eventuellt en representant från miljöförvaltningen på plats  för att förklara kommunens inställning till hamnanläggningar, arrenden och båtbottenfärger. En inbjudan till mötet skickas ut till alla medlemmar inom kort.

Landplatsen har fått några ytor över. Styrelsen beslutade att dessa kan upplåtas till båtar som inte tillhör föreningens medlemmar. Men det blir mot ett pris per meter, som ännu inte är slutgiltigt klubbat, och det gäller endast ett år i taget.

Hamnföreningens teknikansvarige Ralf Blomgren har hittat en lösning för tvättstugan, som länge varit ett problem. Den ägs av kommunen, men hamnföreningen kan göra en enklare sanering på kommunens bekostnad och köpa nya maskiner. Maskinerna kan finansieras genom avgifter. Styrelsen gav Ralf klartecken att gå vidare med dessa planer.

Till nästa sommar kan det också finnas en ny inseglingsränna från norr. En sjömätning visar att med ett djup på tre meter behövs det bara en mindre muddring precis vid hamninloppet. Styrelsen anser att det djupet räcker eftersom det inte är mer än tre meter  inne i hamnen. Nu går ärendet vidare till Sjöfartsverket.

På mötet diskuterades också ett avtal om den jollehodda som byggdes för ett par år sedan. Dan Dölling fick uppdraget att formulera ett nytt förslag att presentera för Skanörs Båtklubb.

Nästa ordinarie styrelsemöte är inbokat den 24 oktober.

Betalda båt- och husbilsgäster

Nationalitet         Antal

Danmark              1448

Tyskland               1582

Sverige                  1045

Norge                        25

Holland                    87

Storbritannien         13

Frankrike                   5

Finland                     10

Schweiz                    41

Belgien                     17

Österrike                  22

Polen                         10

USA                            1

Annan                        26

Totalt                   4332

 

 

Styrelsemötet 12 september:

Besked om hyrtvätt dröjer

 

Den mobila båtbottentvätten är fortfarande ett frågetecken.

Vid senaste styrelsemötet, den 12 september, upprepade ledamöterna ett tidigare fattat beslut, att försöka hyra tvätten för att testa den. Företaget som konstruerat och vill sälja anläggningen har ännu inte gett något besked.

Därmed blev det en diskussion om vad som ska gälla inför den förestående upptagningen.

Hamnföreningen har fått dispens till nästa år från kravet att ordna en skonsam tvätt av giftiga båtfärger. Men styrelsen vill ändå gärna skydda den nyligen uppfräschade marken.

Den erbjudna båtbottentvätten, Hullwasher, suger upp gifterna med ett filter, vilket demonstrerades i Skanör förra vintern. En av anledningarna till att styrelsen tvekar att köpa är att den är svår att använda på motorbåtar.

Alternativet är en spolplatta vid kajen, vilket skulle bli betydligt dyrare och mer skrymmande.

Styrelsen ska trycka på för att få ett snabbt besked av Hullwasher.

Det var ett relativt kort möte med fokus på lägesrapporter. Ralf Blomgren, som ansvarar för tekniken, presenterade en del förslag till förbättringar av hamnens gästutrymmen. Han vill byta ut duscharna, sätta upp ett skärmtak över ingången och ta bort myntboxarna. Alltsammans vann styrelsens gillande. Ralf Blomgren jobbar också vidare för att lösa problemet med den undermåliga tvättstugan, som egentligen är kommunens ansvar.

Som framgår på annan plats här på hemsidan noterades en ökning av antalet gästbåtar på cirka sex procent. Det fina vädret förlänger säsongen och strömmen av gäster fortsätter. Badhytten kan ha ökat dragningskraften för en del samtidigt som andra båtgäster klagat.

-Men det är för tidigt att dra slutsatser, sa Mats Lundwall är ansvarig för gästhamnen och ledde mötet i egenskap av vice ordförande.

Nästa ordinarie styrelsemöte är inbokat den 10 oktober.

 

 

IMG_7066

Den mobila båtbottentvätten Hullwasher suger upp färggifterna till ett filter.

Styrelsemötet 8 augusti:

Varje dag motas tjugo husbilar bort 

Den kommunala begränsningen slår hårt mot husbilstrafiken och hamnföreningens kassa. I snitt tjugo husbilar har avvisats varje dag under sommaren.

Det framkom vid styrelsemötet den 8 augusti.

Antalet gästande husbilar har minskat med 60 procent sedan det endast blev tillåtet att ta emot tio åt gången på en speciell plats i östra kanten av parkeringsplatsen. Förutom de husbilar som gett sig av efter uppmaning har tio-femton bilar per natt ställt sig på den vanliga parkeringen utan att betala för gästplats.

Styrelsen anser att det måste bli en bättre ordning på husbilstrafiken till nästa säsong. Ett förslag till förbättring ska läggas fram till kommunen.

Bland sommarens erfarenheter diskuterades också musiken från Badhytten som stört en del båtgäster. Det påpekades att den nya anläggningen också kan locka båtar till hamnen. Styrelsen vill skapa en bra dialog med anläggningens ansvariga för att undvika problem inför nästa säsong.

För första gången på flera år har antalet gästbåtar ökat istället för att minska. Det gör att intäkterna inte har sjunkit så mycket som väntat efter tappet på husbilssidan. Men det är mycket som ska åtgärdas till nästa sommar, som låssystem och tvättanläggning.

Ordförande Anders Mattsson tog också upp frågan om miljövänlig båttvätt på nytt. Han har provat en giftfri bottenfärg på sin båt och kommit fram till att den inte fungerar. I våras gav hamnföreningens årsmöte styrelsen fria händer att köpa en föreslagen mobil båttvätt, Hullwasher. Investeringen sköts fram därför att Vellinge kommun gav hamnföreningen ett års uppskov. Frågan är nu om inte föreningen ändå bör ha ett tillräckligt miljöintresse för att ordna ett  mer skonsamt sätt att tvätta båtbottnar redan till höstens upptagningar. Inget beslut fattades vid mötet.

Vellinge kommun har presenterat ett nytt förslag till detaljplan för hamnområdet och begärt in yttranden före den 31 augusti. Det nya förslaget innehåller bland annat ett kallbadhus, en båthall och butikshoddor. Styrelsen beslöt att alla medlemmar ska få chans att tycka till. Anders Mattsson skickar ut ett mejl med sina egna synpunkter och inbjuder till kommentarer.

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 12 september.

 

Hur ska dansbanan användas?

Styrelsen vill

ha förslag 

Hamnföreningens styrelse vill sätta fart på dansen. I alla fall musiken.

Ledamöterna avslutade juli månads möte med att spåna idéer till hur det ska gå till. De enades om att höra sig för hos Skanörs Båtklubb och andra aktiva medlemmar i hamnen. Vem vill samarbeta? Vem har idéer till musik och dans? Kan det rentav bli en gemensam tradition med festlig sommaravslutning? Frågorna skickas ut på Facebook. Svar kan också mejlas till styrelsen@skanorshamn.se.

Trädäcket med arbetsnamnet ”dansbanan” ingår i kommunens satsningar på hamnområdet. Det har blivit en populär rastplats för hamnflanörer som vill dricka kaffe, äta glass eller bara njuta i solen. Men någon dans eller andra aktiviteter ingår inte i planerna ännu.

En del båtgäster har klagat över ljudet från Badhytten under sena nätter. Det bestämdes att hamnvärdarna ska anteckna hur många som störs och när för att föreningen ska kunna ha statistik vid en eventuell anmälan till kommunens miljömyndigheter.

I övrigt har det varit ovanligt lugnt i gästhamnen, rapporterade Mats Lundwall som ansvarar för den delen av hamnens verksamhet. Det kommer ungefär lika många båtar som i fjor, men antalet bilar har minskat med flera hundra hittills eftersom kommunen satt en gräns vid tio åt gången. Hamnföreningen får inte ta in fler, men många chansar och ställer sig på kommunens mark utan att betala någon avgift.

Torktumlaren i den kommunala tvättstugan har gått sönder. Styrelsen diskuterade om hamnföreningen ska sätta in nya maskiner med tydliga papper på vem som äger dem. Beslutet blev att det får vänta eftersom hela miljön omkring maskinerna anses sunkig. Tumlaren spärras eller plockas ut. Ett annat läge blir det om också tvättmaskinen går sönder. Då anser styrelsen att inköp är ett måste för att båtgästerna ska ha en rimlig service.

En ny arbetsflotte är klar och ska sjösättas vid västra piren, i hörnet innanför den innersta Y-bommen. Den ska döpas, men vad blir namnet? Flitiga Lisa, tänker Ralf Blomgren, som ansvarar för hamnföreningens teknik och har ordnat flotten. Flottiga Lisa, föreslog hamnkaptenen Clifford Bergvall. Inget beslut fattades.

En stor del av mötet ägnades åt båtplatser. Det var ett antal enskilda fall som diskuterades och alla var inte helt överens om hur sträng styrelsen ska vara. Vilken rätt har en utsatt båt att skydda sig från gästbåtar som repar?  Kan ägaren av en stor båt som står långt fram i kön få en fiskebåtsplats som används sällan till normal båtplatsavgift? Besluten blev inte positiva för dem som berörs.

Styrelsen slog fast att reglerna ska hållas. Ägaren av en speciellt utsatt båt får skydda med fendrar. En tillfälligt tom plats kan hyras med långliggaravtal för 100 kronor per dygn.

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 10 augusti.

dansbanan klar

Trädäcket vid den röda fyren ingår i Vellinge kommuns satsningar på hamnområdet. Den invigdes 1 juli. Sedan dess har den mest varit en sittplats. Nu vill hamnstyrelsen ändra på det och efterlyser stöd och idéer.

 

 

Styrelsemöte med gäster

Pratade arrende och muddring
Hamnföreningens styrelse inledde sitt senaste möte, den 30 maj, med att prata framtidsplaner med hamnens föreningar.

Marianne Palmkvist Berg från Skanörs Båtklubb (SBK), Tobias Andersson från Skanör Falsterbo Sjöscoutkår och Göran Nilsson från Skanörs Yachtclub (SYK) var med runt styrelsebordet högst upp i SYK:s kajuta med utsikt över alla pågående arbeten i hamnområdet.

Sällskapet enades om att tydligt skilja på hamnområde och hamn i framtida diskussioner.

Byggstöket med vägavspärrningar, sandhögar och grävskopor ska leda till en försköning av området för landväga turister och medborgare. Vellinge kommun satsar fem miljoner på detta i år. Två ledamöter i hamnföreningens styrelse, Anders Mattsson och Ralf Blomgren, har suttit med i projektgruppen bakom förbättringarna. Men det är mycket av det pågående arbetet som de inte kände till, fick sällskapet veta.

-Vi vet inte heller hur tidsplanen ser ut, sa Anders Mattsson. Vellinge kommun planerar att satsa ytterligare fem miljoner på hamnområdet nästa år, om det finns pengar. Men det är inte klart om det då blir något till själva hamnen och en förlängd brygga som önskats i många år.

Kommunens företrädare anser att Skanörs Hamnförening ska betala muddring av inseglingsrännan. På en punkt i höjd med sandfångaren har sanddriften gjort att djupet endast är 1,80 meter. Trafiken måste ledas om. Hamnföreningen har lagt fram ett förslag till Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. Att betala muddring skulle innebära en orimlig höjning av båtplatsavgifterna, anser styrelsen.

-Då är det vettigare att ändra kartan efter verkligheten, konstaterade Göran Nilsson från SYK.

Den stora frågan på mötet var arrendet. Skanörs Hamnförening förhandlar med kommunen om ett nytt avtal. Mötet enades om att styrelsen ska formulera ett förslag som alla berörda föreningar kan ställa sig bakom. Det ordinarie styrelsemöte som inleddes när gästerna lämnat bestod till stor del av lägesrapporter.

En glädjande notering var att antalet gästbåtar ökade under maj efter att ha gått ner under flera år. Ökningen var 36 procent, från 206 till 286 gästbåtar.

Desto mer negativ var utvecklingen på husbilssidan, en minskning med 80 procent. 18 husbilar betalade gästplats i maj. Det innebär en minskning av intäkterna med tio procent på en månad och ett framtida bekymmer. Nu har en del bilar stoppats av ombyggnadsarbetet på landplatsen. Men Vellinge kommun tillåter endast tio husbilar åt gången framöver.

-Det är bara bök med så få, säger Mats Lundwall, som ansvarar för gästhamnen. De senaste årens husbilsrusch har gett hamnföreningen en grund för behövliga investeringar i nya elstolpar och annan service för medlemmar och båtgäster. Utan husbilar kan det bli kärvt.

På styrelsemötet avgjordes också ett par frågor om båtplatser. Får en medlem som
bott utomlands i några år ha kvar sin båtplats? Svaret blev ja.

För dem som byter upp sig till en båt som är större än båtplatsen är det kärvt, även om båten går in och måtten bara överskrids med några centimeter.

-Vi måste hålla på reglerna, sa majoriteten av ledamöterna. Tipset till berörda medlemmar är att själva försöka byta inom föreningen.

Styrelsemötet 9 maj:
Hamnvärdar
ska ingripa

Det är alltid befälhavaren som har yttersta ansvaret för sin båt, slog hamnföreningens styrelse fast vid sitt möte den 9 maj.
En incident från i fjor kom på tal vid en genomgång av läget i gästhamnen. Flera gäster hade reagerat när en stor båt hade lagt sig utanför en liten och den jourhavande hamnvärden vägrade ingripa. På mötet sa Mats Lundwall att en del hamnvärdar kan dra sig för att anvisa plats därför att de tror att hamnföreningen blir ersättningsskyldig om något går snett. Men så är det alltså inte. Hamnvärdarna bör inte vara passiva.
Ralf Blomgren rapporterade om ett grund som Sjöfartsverket nu utfärdat en varning för. En klack av sand sticker upp i inseglingsrännan och minskar djupet till 1,80 meter på en plats. Mötet diskuterade tillfälliga åtgärder. En extra prick har satts ut och enslinjefyrarna har släckts för att inte leda fel. Kommunen har ombetts muddra, men väntar på länsstyrelsens tillstånd. Ralf Blomgren anser att arbetet måste komma igång utan dröjsmål.
– Det behövs en nödmuddring, sa han på mötet..
Anders Mattsson berättade att hamnföreningen får ett år på sig att ordna miljövänlig båtbottentvätt. Kommunen har gett anstånd med kravet på investering redan till hösten. Under tiden ska en giftfri färg prövas. Fungerar den kan en ny anläggning bli onödig.
Styrelsen avslutade mötet med att diskutera strategin i förhandlingar med Vellinge kommun om arrendet av Skanörs hamn. Anders Mattsson och Mats Lundwall har haft ett möte med kommunens ansvariga tjänstemän och ombetts återkomma med preciserade önskemål.

Styrelsemöte 11 april:
Styrelsen vill vänta
med båtbottentvätt

Köpet av en mobil båtbottentvätt skjuts på framtiden, om Vellinge kommun tillåter.
Hamnföreningen styrelse beslöt vid sitt senaste möte, den 11 april, att söka dispens från miljöförvaltningens krav.
Målet nu är att ha en anläggning som hindrar spridandet av giftiga båtfärger på plats hösten 2017.
Mötet hade en mängd praktiska frågor och tekniska detaljer att behandla inför den stundande säsongen. Den fasta telefonen på hamnkontoret byts ut mot en mobil som hamnvärdarna kan ha på sig. Två nya skötbord köps in till hygienhuset. Transportvagnar rustas upp med nya bottnar. Hamnens arbetsflotte skrotas och ersätts med en ny. Lyftkranen vid kajen har försetts med en ny vajer.
Ett förslag som kom upp var att hamnföreningen köper nya maskiner till tvättstugan och ber kommunen ta ut de gamla och måla.
Styrelsen har fått ett par oroväckande rapporter som tyder på att inseglingsrännan behöver rensmuddras. Det är för sent inför sommaren, men det är kommunens ansvar. Går någon på grund i rännan får Vellinge kommun svara för det . Inte hamnföreningen, konstaterade styrelsen.
Medlemmarnas intresse för hjärt- och lungräddning är fortsatt svagt. En av fyra vårkurser blev inställd därför att ingen anmält sig. Säkerhetsansvarige ledamoten Leif Göransson föreslår att D-HLR-kurserna istället läggs på hösten. Styrelsen beslöt att SBK:s jolleseglare och träninare ska erbjudas gratis D-HLR-utbildning efter planering tillsammans med SBK.

Styrelsemöte 14 mars

STYRELSEN STÅR FAST: MOBIL BÅTTVÄTT BÄST

Diskussionen om båtbottentvätt fortsätter, men styrelsen för Skanörs Hamnförening håller fast vid sitt förslag. Den mobila anläggningen Hullwasher är bästa alternativet, enades ledamöterna vid mötet den 14 mars.

Årsmötet gav styrelsen mandat att köpa båtbottentvätten. Den behövs till hösten eftersom Vellinge kommun kräver en mer miljövänlig hantering. Giftiga båtfärger får inte läcka ut i marken. Efter årsmötet har styrelsen fått mejl från medlemmar som anser att en spolplatta vid kajen är en bättre lösning. Men det konstaterades nu vid mötet än en gång att en spolplatta är dyrare och mindre effektiv, samtidigt som den skulle förlänga upptagningstiden och därmed kranbilskostnaden  till det dubbla.

Det måste dock till särskilda lösningar för motorbåtar, som kan vara svåra att komma åt med den föreslagna tvätten, konstaterade styrelsen.

Investeringen i en ny anläggning för tömning av båttoaletter skjuts fram ett år. Det kan bli lättare att hitta en plats när kommunen byggt ut bryggan innanför västra piren som planerat.

Läget för den som väntar på båtplats har inte blivit särskilt mycket ljusare. På mötet berättade Dan Dölling att det blir fem lediga platser och möjligen ytterligare en ifall det går att dra upp en stolpe. Ett par-tre platser kan bli tillfälligt tomma efter långseglare och medlemmar som inte sjösätter i år.

Styrelsens ambition att närma sig det yngre båtfolket i hamnen lever vidare. Ordförande Anders Mattsson fick uppdraget att kontakta Skanörs Båtklubb (SBK)  och Skanör-Falsterbo Sjöscoutkår för att inbjuda några representanter till möte.

Det blev också helt klart att hamnföreningen sponsrar SBK vid årets stora evenemang. Det blir en rivstart på säsongen i Valborgshelgen. 104-107 optimistjolleseglare från hela landet samlas i Skanör till ett av årets tre rikskvIMG_7066