N55°25,0' E12°49,7'

För medlemmar

Vi välkomnar dig som medlem i Skanörs Hamnförening till Årsmöte för 2023.
Årsmötet äger rum onsdagen 28 februari 2024 kl 18.30 på Hamnvägen 1 (SBK:s lokaler) i Skanör.
Medlem kommer att prickas av vid entré. Kallelse hittar här till årsmötet hittar du här.

Handlingarna till årsmötet:
Verksamhetsberättelse 2023
Årsredovisning 2023
Revisionsberättelse 2023
Verksamhetsplan 2024
Budget 2024
Valberedningensförslag
Proposition 1: Stadgeändring verksamhetsår
Motion 1

Vad gäller som medlem och båtplatsinnehavare:

Stadgar
Båtplatsavtal mars 2023
Ordningsföreskrifter mars 2023
All korrespondens med medlemmar och köande går via mejl och SMS. Har du inte fått någon faktura för årets avgifter, mejla styrelsen@skanorshamn.se

Arkiv

Årsmöte för 2022 hölls den 28 februari 2023  i Skanörsskola 
       – Protokoll 
       – Årsmöteshandlingar

Protokoll SHF extra föreningsmöte 2022-04-07

 

Miljöplan för Skanörs hamn (SHF) (Uppdaterad 2018-05-15)

Omfattning

Engagemanget för miljön ska vara ett naturligt inslag i vår verksamhet. Vi har därför upprättat denna miljöplan som gäller för oss alla som är medlemmar i SHF. För att minska vår miljöpåverkan och därmed skapa en miljömässigt hållbar verksamhet har vi fokuserat på kemikalieanvändning, bränsle och avfallshantering. Miljömålen uppnås genom enkla, vardagliga handlingar som att minska avfallet och sortera det som blir kvar för återvinning, att undvika att använda kemiska produkter som kan skada naturen och undvika utsläpp samt i övrigt visa omsorg och respekt för natur och medmänniskor. Föreningens styrelse har som en av sina uppgifter att informera SHFs medlemmar, gästande båtar/husbilar och andra besökande om dagens regelverk och hur vi kan minimera miljöpåverkan i vårt båtliv.

Syfte

SHF:s miljöplan syftar till att informera och därigenom öka miljömedvetenheten samt tydliggöra hur miljöarbetet bedrivs. Miljöplanen ska vara ett dokument som kommer att förändras i takt med förändrade regler och lagstiftning samt att nya produkter kommer ut på marknaden. Miljöarbetet följs kontinuerligt genom egenkontrollen. Ansvarig miljösamordnare gör regelbundna uppföljningar som dokumenteras och rapporteras till styrelsen. På dagordningen för styrelsemöten finns en stående punkt för miljöfrågor.

Beskrivning av verksamheten i hamnanläggningen

I SHF:s hamnar, som arrenderas av Vellinge kommun, finns drygt 150 båtplatser. Fritidsbåtarna varierar i storlek från den enkla roddbåten upp till 40 fot. Inom hamnområdena finns områden för vinteruppställning.

SHF ansvarar för sjösättning och upptagning av de båtar som kräver lyft på vagn eller vagga via den egna kranen, eller bokar upp tid med kranbil. Till anläggningen hör även en sjösättningsramp där medlemmarna kan sjösätta sina båtar på egen hand. I samband med vårrustning och höstupptagning är risken för miljöpåverkan inom hamnområdet som störst då arbetet många gånger kräver användning av olika kemikalier vid t.ex. bottenmålning, slipnings- målnings- och olika reparationsarbete på både trä och plastbåtar, avspolning av båtbottnar, spillolja i samband med oljebyte samt motorkonserveringsvätska vid vinterkonservering av motorer. Det finns numera rening av spolvattnet vid bottentvätt i samband med bl.a. höstupptagning på spolplattan.

Bränsle och oljor m.m.

För att minska utsläppen från motorer skall endast miljöanpassade drivmedel och oljor användas. Detta gäller i högsta grad tvåtaktsmotorer. Tomgångskörning i hamnen för bl.a. laddning av batterier är ej tillåtet. Vid påfyllning av kylarvätskor innehållande glykol så uppmanar SHF att använd propylenglykol som är ett miljövänligare alternativ. Även att man inom klubben endast använder miljöklassade bottenfärger, godkända av kemikalieinspektionen, samt i övrigt skall klubbens medlemmar använda de material som bäst skonar miljön.

Varje båtägare som fyller på bränsle inom hamnanläggningen ska säkerställa att risken för spill är minimal. Gammal olja och andra kemikalier skall lämnas till återvinnings anläggning. Som en service till våra medlemmar finns en miljöcontainer för miljöfarligt avfall. Tänk på att bara fylla de vätskor och avfall på de fat/uppsamlingskärl som är markerad med det avfall som du vill lämna för uppsamling.

Miljöcontainer finns vid miljöstationen bakom hamnkontoret. Vid konservering av motorer skall detta ske på ett sådant sätt att inga utsläpp på mark eller vatten ske. Eventuella utsläpp skall omhändertas för destruktion. Tänk även på att använda så miljövänliga alternativ som möjligt t.ex. propylenglykol för frostskydd.

Avfall Ytterst är det den enskilde båtägarens ansvar att omhänderta sitt avfall på ett miljöriktigt sätt. Omhändertagande och destruktion av farligt avfall är starkt reglerat och medför stora kostnader för båtklubben, varför envar medlem uppmanas att i största möjliga utsträckning själv lämna sitt farliga avfall vid närmaste återvinningscentral. Även källsorterat avfall såsom plåt, plast och glas kan lämnas vid återvinningscentralen. Detta gäller särskilt blybatterier. Detta kan ske utan kostnad för den enskilde medlemmen.

Bottenfärger Medlemmar i SHF får endast använda av kemikalieinspektionens godkända bottenfärger. SHF kommer att arbeta för att få bort giftiga färger på sikt. Lista för godkända bottenfärger för 2018 finns på följande adress. https://www.kemi.se/global/bekampningsmedel/biocidprodukter/batbottenfarge

Det är förbjudet att högtryckstvätta båtbottnarna vid torrsättning inom SHFs båtuppställningsplats. Endast tillåtet på anvisad spolplatta. SHF rekommenderar starkt att envar båtägare låter utföra maskinell bottentvätt två gånger per säsong – första gången i samband med att havstulpanernas larver etablerar sig och andra gången alldeles före torrsättning. Detta genom att använda de båtbottentvätts anläggningar i t.ex. Limhamns Småbåtshamn. Medlemmar i SHF kan med fördel använda sig av hamnens kran för en maxkostnad av 500kr för tillfällig upptagning och högtryckstvätta båtbotten ren fr alger, slagg och snäckor.

Regelbunden bottentvätt minskar behovet av årlig bottenmålning. På Länsstyrelsens hemsida kan information hämtas, om när havstulpanernas larver etablerar sig.

Då SHF har stort fokus på miljön och därmed vill bidra till att nå utsatta miljömål och uppmanar medlemmarna att:

 • Bottenmåla inte nya båtar utan rengör dessa med beskriven maskinell utrustning.
 • SHF har för avsikt att inom de närmaste åren helt fasa ut anbringandet av bottenfärger och ersätta dessa med bottentvätt.

Färgborttagning/Slipning Vid borttagning av bottenfärg skall erforderliga åtgärder vidtagas för att på ett miljöriktigt sätt omhänderta färgrester, slipdamm eller blästringsrester. Vid skrapning, slipning eller blästring av båtbotten skall en presenning placeras under båten så att färgrester och slipdamm kan omhändertas. Resterna skall hanteras som farligt avfall. Vid maskinell slipning bör anslutning till dammsugare ske. Vid blästring skall båten täckas på ett sådant sätt att inte blästerdammet inte kan sprida sig ut i omgivande miljö. För aktuella tips gällande färgborttagning besök följande länk: https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/sjofart/slipning-batbotten.pdf

Toalettavfall Inom hamnområdet finns toaletter som ska användas under tid då båtägare vistas inom hamnanläggningen. Toaletterna är anslutna till kommunalt avlopp och efterhålls regelbundet av städpersonal. Tömningsanordning för båttoaletter som är ansluten till kommunalt avlopp finns vid intilliggande serviceinrättning.

Tömning av portabla toaletter utan tillsats av kemiska vätskor ska ske på samma inrättningar. Portabla toaletter med kemiska vätskor tillsatta skall tömmas på närmaste miljöanläggning

För allas trevnad är det viktigt att eventuellt spill tas om hand av var och en som använder utslagsvasken. Alla som har portabel toalett ombord skall använda sig av tömningsmöjligheten iland

 

I händelse av olycka med risk för utsläpp av miljöfarliga vätskor

Vid AKUT MILJÖFARA: Kontakta Räddningstjänsten 112

Vid MINDRE MILJÖHÄNDELSE: Kontakta Hamnkapten Peter Björk 070-8919320 samt Miljöansvarig Claus Wutzler 070-6014266

I båt

 • I båten och dess motorrum eller kölsvin bör absorberande material finnas för att ta upp mindre utsläpp lokalt.

På land

 • Skydda marken, exempelvis med presenning eller annat ogenomträngligt material, så att vätskan inte tränger ner i marken.
 • Viss utrustning för spillberedskap finns i miljöcontainern.
 • Sug upp vätskan med Absol som finns i miljöcontainern.
 • Allt material som använts vid uppsamlandet omhändertas som miljöfarligt avfall.
 • Och lämnas i miljöboden eller annan miljöstation.
 • Rapportera händelsen till klubbens miljöansvarige eller hamnkapten.

I sjön

 • Hindra spridning av utsläppet genom att avgränsa utsläppet. Absorberande länsar för ändamålet finns i miljöboden.
 • Vid större utsläpp larma Räddningstjänst tel. 112.
 • I händelse av utsläpp som inte härrör från klubben utan kommer drivande från sjön, larma Räddningstjänst 112 och försök hindra vidare spridning samt skydda stränder och båtar.
 • Använda länsar hanteras som miljöfarligt avfall och lämnas till miljöstation.
 • Rapportera händelsen till klubbens miljöansvarige och hamnkapten.

Egenkontroll

Egenkontrollen syftar till att kontrollera och vidmakthålla säkerhet och miljöpåverkan för klubbens verksamhet. Egenkontrollen utförs av båtklubben och kan återfinnas i sin helhet i dokumentet Egenkontroll-hamn. Utöver dokumentet skall nedan kontrolleras:

 • Årlig inventering av bottenfärger och toalett anläggningar på båtarna.
 • Kontroll genomförs av Torr/sjösättnings ansvarig att miljöplanen efterföljs vid sjösättning respektive torrsättning.
 • Daglig kontroll av miljöstationen. Denna kontroll utförs av hamnkapten.
 • Styrelsen bedriver översyn av miljöplanen, information och rutiner månadsvis.
 • Styrelsen inventerar kvartalsvis skyltningen för farligt avfall.

Denna miljöplan finns på Skanörs Hamnförenings hemsida. Medlem har i och med betalning av fakturan accepterat planen.

Antagen av styrelsen 2018-06-30